VERZEKERING VWB (via Ethias) 

 

Bij betaling van het lidgeld van vzw WTC Nieuwendijk (loopt over een periode van 1 januari tot 31 december) is automatisch het lidmaatschap bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) inbegrepen.

Onze club is sinds 2008 aangesloten bij de VWB (clubnummer 1095) en al onze leden krijgen een lidkaart van deze federatie.

Zij genieten hierdoor van de Ethias sportverzekering die 24 op 24 uur geldig is. Om ononderbroken van deze verzekering te kunnen genieten is het noodzakelijk dat wij uw lidgeld voor het volgende jaar steeds op 1 december in ons bezit hebben.

Bestaande leden die op 1 februari van het lopende seizoen nog niet in regel zijn met hun lidgeld worden geschrapt op de ledenlijst en al hun clubvoordelen vervallen tot 2 weken na regularisatie van het lidgeld. Ze komen ook niet voor op de inschrijvingslijsten wegens gebrek aan verzekering.

De Ethias-verzekering via de VWB dient alleen voor fiets- of andere sportongevallen zoals gespecificeerd in hun polis.

Het bestuur zorgt tevens voor een passende verzekering bij nevenactiviteiten zoals o.a. de mosselfeesten.

Vrijwillige helpers niet-leden die zich inzetten tijdens deze evenementen worden eveneens verzekerd tegen lichamelijke letsels.

Bij ongeval altijd en zo vlug mogelijk de clubverantwoordelijke VWB verwittigen.

Versturen van ongevalsaangiften - onkostennota's – attesten enz. naar de verzekeringsmaatschappij, gebeuren uitsluitend door deze persoon.

Je kan het aangifteformulier - Lichamelijke ongevallen Ethias verzekeringen hier downloaden.

Yvan Meeus is aangesteld als clubverantwoordelijke VWB en contactpersoon met verzekeringsmaatschappij.

Bij afwezigheid is Chantal Lurkin gemachtigd om deze taak te vervullen.

Alleen deze 2 personen mogen een ongevalaangifte ondertekenen.